Integritetspolicy

Danixos integritetspolicy informerar dig om i vilket syfte samt i vilken omfattning vi behandlar och samlar in data när du använder våra hemsidor. Då du lämnar dina personuppgifter till Danixo skall du veta att du kan känna dig trygg. Insamling och behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och dataskyddsreformen (GDPR).

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter hos oss är:

Danixo AB

VD Daniel Eriksson

daniel@danixo.se

08-191993


Bakgrunden
Det är viktigt för oss att vara öppna med hur dina personuppgifter hanteras som du lämnar till oss
eller som vi samlar in på annat sätt. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att behandlingen av dina
personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning och att dina personuppgifter är skyddade hos oss och hos de samarbetspartners vi använder oss av.

I denna informationstext beskriver vi hur och varför organisationen behandlar personuppgifter inom ramen för vår verksamhet.

Definitionen
En personuppgift är information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. En
identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras med hjälp av
exempelvis ett namn, personnummer, identifieringsnummer, lokaliseringsuppgift eller en eller flera
faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska identitet.

Behandling av personuppgifterna
Med personuppgiftsbehandling avses varje åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande
personuppgifter. Exempel på vanligt förekommande behandlingar är insamling, registrering,
organisering, strukturering och lagring.

Personuppgiftsansvarig hos oss
Organisationen, Danixo AB är personuppgiftsansvarig för alla personuppgiftsbehandlingar oavsett i
vilken del av verksamheten just dina personuppgifter behandlas. Utsedd personuppgiftsansvarig på
Danixo är Daniel Eriksson, VD.


Insamling av dina personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du ingår ett avtal eller att vi
påbörjar en affärsrelation. Vi samlar också in personuppgifter som du lämnar till oss löpande under
affärsrelationen. Personuppgifter kan också genereras löpande under vår affärsrelation som ett
resultat av dina aktiviteter eller rättsliga förpliktelser som åligger oss som företag.

Exempel på personuppgifter som vi behandlar
De personuppgifter vi behandlar kan variera beroende på ändamålet med behandlingen men i stort sett samtliga behandlingar omfattar kontaktuppgifter av olika slag, exempelvis namn, e-postadress, telefonnummer och adress. I de fall du är vår avtalspart behandlas även uppgifter för att upprätthålla vår affärsrelation och uppgifter för inköp, försäljning, marknadsföring och bokföring.

Ändamål och rättslig grund samt gallring
Med stöd av avtal, vårt berättigade intresse samt för att fullfölja de rättsliga förpliktelser som vi är
ålagda som företag kan vi behandla dina personuppgifter för att upprätta och förvalta vår affärsrelation. Dina personuppgifter sparas av oss under den tid du har en aktiv affärsrelation med oss och därefter den tid som är nödvändig för att uppfylla ändamålen med vår behandling. För vissa
personuppgiftsbehandlingar raderas informationen en kort tid efter det att vår affärsrelation upphört medan det för andra behandlingar sparas personuppgifter under en längre tid, exempelvis för att uppfylla krav från bokföringslagen och skattelagen. När ändamålen med behandlingarna är uppfyllda och lagringstiden löpt ut raderas personuppgifterna på ett säkert sätt.


Mottagare av personuppgifterna
Mottagare vi delar personuppgifter med eller som vi kan komma att dela personuppgifter med är
framförallt tjänsteleverantörer. För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter och för att uppfylla de krav som är ålagda oss som företag delar vi personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till organisationen. Dessa företag får endast behandla personuppgifter enligt det personuppgiftsbiträdesavtal som tecknas med oss och enligt de specifika instruktioner som de får i samband med att ett sådant avtal tecknas. De får inte använda dina personuppgifter för egna ändamål och de är skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter. Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det. Denna information kan omfatta de registrerades personuppgifter. I samband med en rättstvist kan det vara aktuellt att även överföra information som kan innehålla personuppgifter till övriga parter i tvisten.

Skydd av dina egna personuppgifter
Organisationen genomför riskanalyser av alla personuppgiftsbehandlingar och utifrån resultatet av dem tillämpas för varje specifik behandling lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Gemensamt för alla lagringsytor och system som innehåller personuppgifter är obligatorisk behörighetsstyrning, åtkomstkontroll och tydliga informationsägare för att säkerställa skydd mot obehörig åtkomst, förändring eller radering.

Dina rättigheter hos oss
Du har rätt att begära tillgång till information om behandlingen av dina personuppgifter och information kring behandlingen som sådan med stöd av dataskyddförordningen. Du har rätt att, om du anser att en personuppgift om dig är felaktig eller ofullständig begära att uppgiften ska rättas. Du har rätt att när som helst motsätta dig personuppgiftsbehandlingar som du anser inte har stöd av en rättslig grund eller som inte är förenliga med det ursprungliga ändamålet. Du har också rätt att under denna tid få din personuppgiftsbehandling begränsad.
Du har under vissa omständigheter rätt att få dina personuppgifter raderade. Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format. Denna rätt omfattar personuppgifter du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa rättsliga grunder, till exempel avtal.


Kontaktuppgifterna
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till
personuppgiftsansvarig på denna mailadress; daniel@danixo.se

Skriv GDPR i mailets ämnesrad.
Om du inte är nöjd med det svar du får från oss har du även rätt att lämna klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för GDPR.


Kontakta oss idag för mer information


  Vad våra kunder säger

  Vår bostadsrättsförening anlitade Jan Schönborg hos Danixo för komplett projektledning av stambyte, ny tvättstuga, inredning av råvind till en stor lägenhet, ny hiss, nytt el-rum, fönsterenovering, balkongrenovering och trapphusrenovering m.m. Vårt samarbete har under vårt stambyte och våra andra komplexa renoveringar i fastigheten fungerat utmärkt och vi lämnar därför våra varmaste rekommendationer.

  Marzena Skuldra Lundgren

  Styrelsen - Brf Kejsaren 18

  Sibyllegatan 31, Stockholm

  Brf fågelbacken anlitade Jan Schönborg hos Danixo som projektering, projekt och byggledare för vårt stambyte på 29st lägenheter år 2018. Vi som beställare och konsult kan se tillbaka på en väl genomförd entreprenad. Vi är mycket nöjda över vårt samarbete under hela stambytet och lämnar våra varmaste rekommendationer.

  Dag Hermelin

  Ordförande - Brf fågelbacken

  Gyllenstiernsgstan 18, Stockholm

  Vi anlitade Danixo för komplett projektledning av vårt stambyte för vår brf med 55 lgh år 2020 i Vasastan. Vi är mycket nöjda över samarbetet och allt har skötts klanderfritt och på ett professionellt sätt genomgående. Vi som styrelse rekommenderar varmt Danixo som projektledare.

  Amir Golkar

  Ordförande - Brf Hagagatan 52-54

  Hagagatan 52-54, Stockholm