Hur går stambyte till?

Vi på Danixo har mångårig erfarenhet av stambyten i såväl bostadsrättsföreningar som hyresgästföreningar. Det finns flera olika sätt att genomföra stambyten. Hur ett stambyte går till beror på vilken metod som valts. Här kommer vi ge en översiktlig beskrivning av hur ni kan genomföra ett stambyte.

Så genomförs stambyte

Ett stambyte är ett stort projekt som omfattar de viktigaste funktionerna i en bostad. Genomförs det på rätt sätt behöver man inte göra om det på länge. Ett traditionellt stambyte ska säkra avlopp, och tappvatten under en lång tid framöver. Ofta byts även andra stammar som elledningar, ventilationsrör och stammar för telekommunikation. Man kan dela in ett stambyte i tre etapper:

 • Planering
 • Genomgörandefas
 • Besiktning

Planering 

Som alltid när det gäller stora projekt inom bygg och renovering är planeringsfasen oerhört viktig. Det första steget under ett stambyte är alltid att titta på förutsättningarna i den aktuella fastigheten. Det görs efter en besiktning med rörinspektion. Bygglovsfrågor måste lösas och det tas fram en detaljplan för genomförandefasen. Det är också viktigt att väga in önskemål från de boende i fastigheten. En viktig del av planeringsfasen är att avgöra vad för typ av stambyte som ska genomföras.

Genomförande

Vad vi kallar för ett traditionellt stambyte är vanligast, men det finns alternativ! I vissa fall behöver inte stammarna bytas utan det räcker med relining. Oavsett vilken metod ni väljer så utförs arbetet med moderna metoder och på kostnadseffektivt sätt. Om ni anlitar Danixo har föreningen en kontaktperson under hela projektet som överser varje del av stambytet. Vi står för förhandlingen av de byggtjänster som krävs utifrån den metod ni valt. 

Det som brukar vara det största arbetsmomentet i själva genomförandefasen av ett stambyte är ofta att ta fram stammarna, de sitter i regel inuti väggar och tak. Det är ett dammigt och tungt rivningsarbete som måste genomföras innan själva bytet, som sedan går fort. Nu finns det dock metoder som förenklar denna del av arbetet. När stammarna är bytta helrenoveras de ytor som påverkats av stambytet. Att få ett nytt badrum är en positiv bonus i samband med ett stambyte.

Besiktning

Den svenska bygglagstiftningen ger ett starkt skydd vid genomförandet av ett stambyte och varje del av arbetet besiktigas och kontrolleras av certifierade fackmän. Det är också viktigt att se till så att avtal som slutits med de entreprenörer som varit inblandade har fullföljts.

Olika typer av stambyten

Hur ett stambyte går till beror på vilken typ av metod man använder sig utav och de varianter av stambyte man oftast talar om är:

 • Traditionellt stambyte
 • Partiellt stambyte
 • Kassettstambyte
 • Prefab stambyte
 • Relining

Traditionellt stambyte

Ett traditionellt stambyte innebär att alla stammar för vatten och avlopp byts ut på en gång. Ofta passar man på att även byta andra stammar som till exempel elledningar och ventilationsrör. Man kan också dra in fiber för snabbt internet om detta inte redan finns i fastigheten. Ett traditionellt stambyte är den mest omfattande och tidskrävande formen av stambyte. Golv och väggar bryts upp där stammarna sitter. För det mesta innebär ett traditionellt stambyte att hyresrätter och bostadsrätter får helt nya badrum som del av stambytet.

Partiellt stambyte

Ett partiellt stambyte går till på samma sätt som ett traditionellt stambyte. Skillnaden är att man inte byter ut alla stammar i ett svep utan byter stammar i vissa utrymmen och väntar med de andra till ett senare tillfälle. Den stora fördelen med att göra ett partiellt stambyte är att de boende får större möjlighet att välja när stambytet ska ske i just deras lägenhet. Det är dock inte lika tids- eller kostnadseffektivt som att genomföra ett traditionellt stambyte.

Kassettstambyte

Ett kassettstambyte innebär att stammarna placeras i en skyddande kassett längs väggen i badrummet. Rummets yta minskar något på grund av det. Golvet behöver brytas upp men detta är ändå en metod som sparar tid jämfört med ett traditionellt stambyte. En annan stor fördel med ett kassettstambyte är att det blir lättare att kontrollera och byta rörstammar i framtiden.

Prefab stambyte

Ett prefab stambyte bygger på en relativt ny metod där man istället för att bila upp väggar och golv för att frilägga de gamla stammarna bygger vad som kan liknas vid ett rum i rummet. De nya stammarna placeras på golvet och sedan lägger man på nya tätskikt och ytskikt. Det gör att man slipper flera arbetsmoment. Denna metod används i badrum och innebär att rummet blir något mindre. Det går dock fortare att genomföra än ett traditionellt stambyte. Prefab stambyten kan dock inte genomföras i alla fastigheter.

Relining

Relining är inte en metod utan snarare ett samlingsnamn för flera tekniker som används för att stärka de befintliga stammarna. Relining innebär att rör infodras med ett material som är vattentätt. När det gäller relining talar man inte om att ett stambyte genomförs utan det handlar snarare om att förlänga livslängden på de befintliga stammarna.

Relining är ett mycket mindre ingrepp än ett fullskaligt stambyte. Stammar kan infodras utan att alla golv och väggar måste brytas upp. Även om relining är billigare än ett traditionellt stambyte blir det sällan mer ekonomiskt i ett längre perspektiv. Detta eftersom stammarna ändå måste bytas vid ett senare tillfälle.

Viktiga saker att tänka på vid val av metod för stambyte

Ofta är det ganska tydligt vilken typ av stambyte som passar i en viss fastighet. De befintliga rörstammarnas skick är en avgörande faktor. Om skicket är bra är relining ofta ett gott alternativ till ett fullskaligt stambyte. Ett traditionellt stambyte är dock den vanligaste formen av stambyte.

En viktig faktor för när ett stambyte ska genomföras är åldern på fastighetens badrum. Är de förhållandevis nya och om ett stambyte inte måste genomföras omgående, är det rationellt att vänta med stambytet.

Valet av metod för stambyte handlar ofta om ekonomi. Där är det viktigt att se till fastighetens ekonomi i ett längre perspektiv. Om det saknas pengar i en förening eller bolaget som äger fastigheten, och om det inte finns möjlighet att ta nya lån och höja avgifterna i föreningen, kan det vara nödvändigt att välja en metod som kostar mindre än ett traditionellt stambyte.

Ett stambyte påverkar livet i fastigheten medan det pågår. Valet av metod innebär att vatten behöver stängas av olika länge. Ett traditionellt stambyte påverkar livet mest men det behöver å andra sidan inte göras om på minst 20 år.

Så kan Danixo hjälpa er

Danxio tillhandahåller stambyteskonsulter som kan gå in i olika faser och hjälpa till med enskilda delar av ett stambyte. Till exempel:

 • Projektering och upphandling av de byggtjänster som krävs för genomförandet. 
 • Genomföra en rörinspektion och filma avlopp innan ett årsmöte tar beslut om stambyte i en bostadsrätt. 
 • Stå för besiktningen efter det att ett stambyte är genomfört, Danixo är certifierat som kontrollansvarig.

Söker ni en partner som tar helhetsansvar från det första förutsättningslösa mötet till den sista besiktningen kan vi också hjälpa er. Vi är vana vid att agera “spindeln i nätet” i stora projekt som involverar flera konsulter och entreprenörer.

Har ni idéer om andra projekt som kan genomföras i samband med ett stambyte? Vi har bred erfarenhet inom bygg och det är ofta väldigt kostnadseffektivt att till exempel omvandla outnyttjade utrymmen till boyta eller att byta värmesystem i samband med ett stambyte.


Kontakta oss idag för mer information.